Przejdź do treści

Stanowisko: Business English Trainer

/Scroll down for English/

Szukamy nowej Gadającej Głowy!

 

Kim jesteśmy?

Talking Heads to mała, butikowa firma językowa o kameralnej atmosferze i niemałych ambicjach. Nasz zespół składa się obecnie z 9 osób z różnych zakątków świata – jesteśmy z Polski, Turcji, Kazachstanu, Stanów Zjednoczonych, i troszkę z Hiszpanii (mieszkają tam dwie z naszych lektorek 😉). Na co dzień bardzo blisko ze sobą współpracujemy – wspólnie tworzymy materiały, dzielimy się wskazówkami i przygotowujemy oraz wdrażamy nowe pomysły na trening językowy.


 

Naszą specjalnością są zajęcia językowe dla osób dorosłych oraz współpraca z firmami. Koncentrujemy się na przeprowadzaniu programów dla ambitnych profesjonalistów pracujących w nowoczesnym biznesie. Daleko nam do typowej “szkoły językowej”.

 

Kogo szukamy?

Szukamy osoby, która zechce nas wspomóc w realizowaniu naszej misji:  edukowaniu i szkoleniu ludzi we władaniu językiem angielskim, aby mogli lepiej się komunikować. Jest to ktoś, kto nie tylko poprowadzi trening językowy, ale także pomoże naszym studentom zdefiniować i osiągnąć określone cele oraz zgłębi ich potrzeby oraz branżę.


 

 

Co będziesz robić w Talking Heads?

Zajmiesz się głównie prowadzeniem zajęć indywidualnych – zdalnie, z użyciem naszej wspólnej biblioteki materiałów na zajęciach z General English/Business English i w oparciu o wypracowaną przez nas metodykę. Nie będzie to jednak odtwarzanie scenariuszy, a twórcza praca.

 

Stopniowo chętnie będziemy powierzać Ci także powierzać programy specjalistyczne dla branży IT i Designu oraz zajęcia grupowe.

 

Jesteś TĄ osobą, jeśli:

👉 masz co najmniej 2 lata doświadczenia w uczeniu

👉 posiadasz dyplom kierunkowy/certyfikat lub jesteś w trakcie jego realizacji

👉 masz bardzo mocne kompetencje językowe (C1-C2), w tym wymowę 

👉 Twoja dostępność tygodniowa to minimalnie 10h tygodniowo w zakresie 8:00-17:00 (mile widziana także wybrana dostępność popołudniowo-wieczorna)

Poza tym:

👉 kochasz rozmawiać z ludźmi, ale także uważnie ich słuchać

👉 masz w sobie pasję i entuzjazm do uczenia, chcesz realizować się w edukacji

👉 posiadasz wysoką kulturę oraz samodzielność pracy

👉 jesteś osobą solidną i punktualną

👉 oczywistością jest dla Ciebie responsywna i proaktywna komunikacja

👉 masz naturalny dryg do technologii, jesteś IT savvy

👉 masz w sobie chęć na zgłębianie nowych obszarów i dziedzin

 

 

Brzmi jak Ty? Świetnie, o to co zapewniamy ze swojej strony:

➡️ wypłatę gwarantowaną, którą otrzymasz nawet jeśli liczba Twoich zajęć okaże się mniejsza niż spodziewana

➡️ pakiet przynajmniej 30 godzin zajęć do poprowadzenia od pierwszego miesiąca

➡️ wynagrodzenie w przedziale 70-80 PLN/h brutto  (60-70 PLN/h – jeśli jesteś w trakcie studiów kierunkowych)

➡️ bliską współpracę ze zgranym, miedzynarodowym zespołem

➡️ elastyczny grafik

➡️ praca całkowicie zdalna

➡️ realne wsparcie ze strony metodyka i zespołu, superwizje dzięki którym wiele się nauczysz

➡️ szeroką bazę naszych materiałów z których możesz skorzystać

➡️ pracę na nowoczesnych narzędziach

 

 

Czego możesz oczekiwać, jeśli zostaniesz z nami na dłużej?

💪 Będziesz rozwijać się razem z firmą i mieć okazję do uczestnictwa w dodatkowych (i dodatkowo płatnych) projektach.

💸 Twoje wynagrodzenie będzie systematycznie wzrastać.

🏄 Zyskasz specjalizację w Twoich ulubionych niszach i branżach.

 

 

Od kiedy możesz zacząć?

Zgłoszenia zbieramy do 18.09.2023 r.

Pierwsze zajęcia przejmiesz z początkiem października (02.10.2023 r.)

Potrzebne będzie też trochę przestrzeni na onboarding w tygodniu poprzedzającym.


 

 

Brzmi dobrze?

Wyślij nam swoje CV wraz z dostępnością godzinową poniedziałek-piątek i napisz, dlaczego chcesz pracować akurat z Talking Heads. Adres: office@talking-heads.pl

Position: Business English Trainer

We’re looking for a great instructor to join our team!

 

Who Are We?

Talking Heads is a small, boutique language company with an intimate atmosphere and big ambitions. Our team currently consists of 9 people from various corners of the world – we come from Poland, Turkey, Kazakhstan, the United States, and even a bit from Spain (two of our instructors live there 😉). We work closely together on a daily basis – we craft materials together, share tips, develop and implement new ideas for language training.

Our specialty is language training for adults and collaboration with companies & organizations. We focus on providing programs for ambitious professionals working in modern business. We’re far from being a typical „language school.”

 

Who Are We Looking For?

We’re looking for someone who wants to help us fulfill our mission: educating and training people in mastering the English language so they can communicate better. This is someone who will not only lead language training but also help our students define and achieve specific goals, understand their needs, and their industry.

 

What Will You Do at Talking Heads?

You will mainly be responsible for conducting individual sessions – remotely, using our shared library of materials for General English/Business English classes, and based on our established methodology. However, it won’t be about just following scripts; it will involve creative work 🙂

 

Gradually, we will also entrust you with specialized programs for the IT and Design industries, as well as group classes.

 

You are the right person, if:

👉 You have at least 2 years of teaching experience.

👉 You have a teaching degree/certificate or are currently pursuing one.

👉 You have strong language skills (C1-C2), including pronunciation.

👉 Your weekly availability is a minimum of 10 hours between 8:00-17:00 (selected afternoon/evening availability is also welcome).

 

In addition:

👉 You love talking to people but you’re also a mindful listener.

👉 You have a passion for teaching and want to thrive in education.

👉 You show strong work ethic and integrity.

👉 You are reliable and punctual.

👉 Responsive and proactive communication is natural for you.

👉 You have a natural affinity for technology; you’re IT-savvy.

👉 You have a desire to explore new areas and fields.

 

Sounds like you? Great! Here’s what we offer:

➡️ A mix of hour-based compensation of around 70-80 PLN/hour or (60-70 PLN/hour if you’re still studying), with prospects for more, with a minimal guaranteed pay, which you’ll receive even if the number of your classes is lower than expected.

➡️ Close collaboration with a cohesive international team.

➡️ Flexible schedule.

➡️ Fully remote work.

➡️ Massive support from our Studies Director and team, supervisions that will help you grow

➡️ A wide range of our materials that you can use + working with modern tools

➡️ A friendly, supportive environment for personal & professional growth

 

What can you expect if you stay with us longer?

💪 You’ll grow along the company and have the opportunity to participate in additional (and additional-paying) projects.

💸 Your compensation will steadily increase.

🏄 You’ll gain specialization in your favorite niches and industries.

 

 

When Do You Start?

We are accepting applications until September 18, 2023.

 

You will start your first classes at the beginning of October (October 2, 2023).

 

You’ll also need some time for onboarding in the week preceding or earlier.

 

 

Sounds good?

Send us your CV along with your hourly availability from Monday to Friday and tell us why you want to work with Talking Heads. Email: office@talking-heads.pl